> world

آخرین به روز رسانی:

برای آمارهای بیشتر از جمله تاریخی ، نمودارها اینجا کلیک کنید.

کل پرونده ها

واکشی داده ها ...

فوتشدگان

واکشی داده ها ...

بهبود یافته

واکشی داده ها ...

موارد فعال

واکشی داده ها ...

Hospitalized

واکشی داده ها ...

موارد بحرانی

واکشی داده ها ...

آزمایشات

واکشی داده ها ...

دوزهای مصرف شده

واکشی داده ها ...

جمعیت

واکشی داده ها ...

متریک:

دوره:

منبع اطلاعات: